Kata Awalan Y Menurut Kamus Indonesia Inggris

Pranala (link): https://www.maknaa.com/indonesia-inggris

Indeks Kamus Indonesia Inggris

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Indonesia Inggris

No Kata Arti
1 Yagi
2 yahudi
3 Yahwe
4 Yakob
5 Yesus Kristus
6 Yudaisme
7 yunani
8 y y, the 25th letter of the alphabet.
9 ya
10 yad.
11 yah
12 yahud
13 yahuddah
14 yahudiah
15 yahut
16 yahya
17 yaini
18 yais
19 yaitu
20 yak