Kata Awalan S Menurut Kamus Singkatan

Pranala (link): https://www.maknaa.com/singkatan

Indeks Kamus Singkatan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabel Kamus Singkatan

No Kata Arti
1 S-1 Strata 1
2 S-2 Strata 2
3 S-3 Strata 3
4 S.Ag. Sarjana Agama
5 S.E. Sarjana Ekonomi
6 S.H. Sarjana Hukum
7 S.Hut. Sarjana Kehutanan
8 S.K.M. Sarjana Kesehatan Masyarakat
9 S.Kedg. Sarjana Kedokteran Gigi
10 S.Kedh. Sarjana Kedokteran Hewan
11 S.Kom. Sarjana Komunikasi
12 S.Pd. Sarjana Pendidikan
13 S.Pd Sarjana Pendidikan
14 S.Pol. Sarjana IImu Politik
15 S.Psi. Sarjana Psikologi
16 S.S. Sarjana Sastra
17 S.Si. Sarjana Sains
18 S.Sn. Sarjana Seni
19 S.Sos. Sarjana Ilmu Sosial
20 S.T. Sarjana Teknik